Regulamin drukarni TanieUlotki.net

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z drukarni internetowej dostępnej pod adresem www.tanieulotki.net, zwanej dalej SERWISEM.

2. Właścicielem serwisu www.tanieulotki.net jest firma:

VISION Przemysław Januszewski, ul. Mazowiecka 3/58, 87-800 Włocławek, NIP: 888-259-54-06

3. Administratorem serwisu www.tanieulotki.net jest firma:

VISION Przemysław Januszewski, ul. Mazowiecka 3/58, 87-800 Włocławek, NIP: 888-259-54-06

4. Podstawowe definicje:

a) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – firma

VISION Przemysław Januszewski, ul. Mazowiecka 3/58, 87-800 Włocławek, NIP: 888-259-54-06

b)REGULAMIN – niniejszy regulamin DRUKARNI INTERNETOWEJ.

c) DRUKARNIA/ DRUKARNIA INTERNETOWA - Drukarnia internetowa USŁUGODAWCY dostępna pod adresem: tanieulotki.net

d) KLIENT /USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które korzystając z SERWISU dokonują ZAMÓWIEŃ w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. KLIENTEM nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

e) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa między KLIENTEM, a USŁUGODAWCĄ za pośrednictwem DRUKARNI INTERNETOWEJ.

f) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn zm.).

g) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

h) FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz dostępny w DRUKARNI INTERNETOWEJ umożliwiający utworzenie KONTA.

i) KONTO –wyodrębniony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez USŁUGOBIORCĘ zbiór informacji w systemie USŁUGODAWCY, w którym gromadzone są dane KLIENTA np. dane adresowe, podstawowe informacje o złożonych ZAMÓWIENIACH.

j) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie ZAMÓWIENIA przez wybór produktów oraz określenie wszelkich warunków Umowy Sprzedaży, w tym dostawy i sposobu płatności.

k) ZAMÓWIENIE – czynność składania za pomocą FORMULARZA ZAMÓWIENIA, ma na celu zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU ze SPRZEDAWCĄ.

l) PRODUKT – przedmiot dostępny w ofercie DRUKARNI INTERNETOWEJ, wykonany na podstawie ZAMÓWIENIA i innych szczegółowych uzgodnień pomiędzy KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ, przedmiot UMOWY SPRZEDAŻY

m) PLIKI GRAFICZNE – projekt PRODUKTU przygotowany przez KLIENTA lub DRUKARNIĘ INTERNETOWĄ według wytycznych USŁUGODAWCY.

II . ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Rejestracja

a) Zamówień można dokonywać jedynie po zarejestrowaniu się na stronie www.tanieulotki.net zapoznaniu się z REGULAMINEM i zaakceptowaniu go, co skutkuje założeniem unikalnego KONTA KLIENTA.

b) Rejestracji można dokonać wypełniając FORMULARZ REJESTRACYJNY znajdujący się na stronie www.tanieulotki.net lub przez przedstawiciela SERWISU.

2. Dane KLIENTA

a) DRUKARNIA INTERNETOWA zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących KLIENTA oraz przesyłania informacji odnośnie ofert promocyjnych.

3. Usunięcie

a) W wyjątkowych sytuacjach tj. podanie danych niezgodnych z prawdą, naruszenie REGULAMINU, innych zdarzeń niezgodnych z przepisami prawa, a także po skończeniu współpracy z KLIENTEM SPRZEDAWCA może ograniczyć lub pozbawić USŁUGOBIORCĘ prawa do korzystania z SERWISU.

III. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Wysłanie FORMULARZA ZAMÓWIENIA jest równoznaczne z zamówieniem usługi i tym samym składający zamówienie zobowiązuje się do uregulowania wszystkich kosztów związanych z jego realizacją.

2. Ceny podane przy każdym produkcie są cenami netto w złotych polskich do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.  

3. DRUKARNIA INTERNETOWA zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów dostępnych w serwisie oraz przeprowadzania promocji ograniczonych czasowo.

4. Zamówienia w SERWISIE można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

5. Termin realizacji zamówienia ustalony jest indywidualnie dla każdego produktu i podawany jest w DNIACH ROBOCZYCH nie licząc sobót i niedziel, czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez USŁUGODAWCĘ i przekazania plików do realizacji.

6. Dzień złożenia zamówienia liczony jest jako dzień zerowy.

7. Warunkiem przekazania plików do realizacji jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym DRUKARNI INTERNETOWEJ,płatność elektroniczna, płatność gotówką w siedzibie firmy lub płatność „za pobraniem”- szczegóły warunków płatności znajdują się w zakładce „PŁATNOŚCI”.

8. Podstawą do dokonania płatności będzie wystawiony dokument pro forma.

9. Zamówienia: nieopłacone, nieprzekazane do realizacji, odrzucone i nie wznowione, starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

10. USŁUGOBIORCA dokonując zakupów w DRUKARNI INTERNETOWEJ wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, korekt faktur, not obciążających oraz not korygujących drogą elektroniczną. Zobowiązuje się również przyjmować wyżej wymienione dokumenty w formie papierowej, w przypadku braku możliwości wystawienia lub przesłania ich w formie elektronicznej.

IV. REALIZACJA

1.Materiały do druku- PLIKI GRAFICZNE

a) W przypadku realizacji wraz z projektem, prawa autorskie oraz pliki źródłowe pozostają własnością KLIENTA. Zdjęcia wykorzystywane do projektów nie stanowią wyłącznej własności DRUKARNI. Istnieje możliwość ich otrzymania przez zamawiającego, lecz wiąże się to z dodatkową opłatą.

b) Projekty dostarczone przez KLIENTA
Gotowe projekty dostarczone przez KLIENTA będą weryfikowane jedynie pod kątem poprawności rozmiaru projektu. DRUKARNIA nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich a także treść materiałów przesłanych przez USŁUGOBIORCĘ. W sytuacji, gdy ZLECENIE będzie zawierało treści naruszające prawo lub normy obyczajowe, DRUKARNIA ma prawo odmówić jego realizacji.

c) DRUKARNIA INTERNETOWA nie wprowadza samodzielnie poprawek ani korekt do projektów przekazanych przez KLIENTA.

d) Poprawki wprowadzane są wyłącznie do projektów przygotowywanych przez DRUKARNIĘ , aż do momentu ostatecznej akceptacji projektu przez KLIENTA.

e) Gotowe projekty dostarczone przez KLIENTA powinny być przygotowane według specyfikacji, która dostępna jest przy każdym produkcie na stronie www.tanieulotki.net.

f) DRUKARNIA INTERNETOWA nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie przygotowane projekty.

g) DRUKARNIA nie ponosi również odpowiedzialności za wady w druku oraz błędy które zostały zaakceptowane na etapie projektowania oraz za treści zawarte w pracach przesłanych przez KLIENTA.

h) DRUKARNIA INTERNETOWA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji ZAMÓWIEŃ wynikające z niedostarczenia przez KLIENTA poprawnych danych.

i) Wszystkie dane przesłane do DRUKARNI archiwizowane są bezterminowo. Wyjątek stanowią pliki graficzne KLIENTÓW które usuwane są po 6 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania w Zleceniu.

2.Dostawa

a) Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez KLIENTA w trakcie składania Zamówienia.

b) Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.

c) SPRZEDAWCA dopełni wszelkich starań, by zrealizować ZAMÓWIENIE i wysłać PRODUKTY w podanym terminie. DRUKARNIA dopuszcza możliwość opóźnień w realizacji wynikających z przyczyn zewnętrznych (ze strony dostawcy Internetu, energii elektrycznej i dostawców przesyłek, awarii maszyn) i tzw. siły wyższej.

Powyższe przyczyny nie są podstawą odszkodowań DRUKARNI względem KLIENTA.

3. Zwroty i reklamacje

a) Reklamacje dotyczące jakości druku przyjmowane są drogą mailową do 5 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia w godzinach pracy biura do godziny 16:00.

b) Reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

c) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pełen nakład zareklamowanego zamówienia musi zostać zwrócony do USŁUGODAWCY na koszt USŁUGOBIORCY.

d) SPRZEDAWCA ustosunkuje się do żądania KLIENTA niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez KLIENTA adres mailowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość strony internetowej www.tanieulotki.net jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

2. Prawa do serwisu www.tanieulotki.net  oraz treści w nim zawartych należą do firmy

VISION Przemysław Januszewski,
ul. Mazowiecka 3/58,
87-800 Włocławek,
NIP: 888-259-54-06

3. Wszelkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu www.tanieulotki.net i ich kopiowanie, pobieranie oraz modyfikowanie, a także kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie przesyłanie lub dystrybuowanie ze strony  bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Umowy zawierane poprzez SERWIS są zgodne z prawem polskim i w języku polskim.

5. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu SPRZEDAWCY - w zakresie wpływającym na realizacje postanowień niniejszego REGULAMINU.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7. Spory powstałe pomiędzy USŁUGODAWCĄ, a USŁUGOBIORCĄ zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę USŁUGODAWCY.


 

Dalej